Villkor och politik

Här hittar du länk till våra villkor 


Försäljnings- och leveransvillkor

Nedan ser du våra försäljnings- och leveransvillkor som används om inget annat avtalats. 

1. Inledning

Dessa försäljnings- och leveransvillkor används i de tillfällen där inget annat skriftligt har avtalats mellan parterna. Försäljnings- och leveransvillkoren används vid varje offert och försäljning, samt varje leverans från ett företag inom Fyns Kran Udstyr koncernen (i framtiden kallad: Företaget) och oavsett om Företaget betraktas som producent eller leverantör. 

2. Produkter, förpackning och expeditionsavgift

All information om art, vikt, dimensioner, kapacitet m.m. har angivits med toleranser som vanligtvis syns i Företagets produktkatalog. Sådan information är bara bindande för Företaget på så sätt att det uttryckligen står i Företagets offert, orderbekräftelse eller annat skriftligt avtal. All information om produkten, däribland ritningar och specifikationer, som utlämnas av företaget, förblir Företagets egendom och får inte vidarebefordras till andra eller för övrigt missbrukas. Om ändringar i produkter eller förpackningar görs av köparen förbehåller Företaget sig rätten att göra så. Företaget är bara skyldig att ha särskild förpackning eller konservering om detta har avtalats skriftligt. Företaget förbehåller sig rätten att debitera försändelseförpackning och liknande då förpackning återtas och krediteras efter skriftligt avtal. Vid order under kr. 1000,00 förbehåller Företaget sig rätten att debitera en expeditionsavgift på kr. 100,00. 

3. Offert 

Offerter, som lämnats av Företaget till en köpare, gäller enbart i 4 veckor från avsändningen av offerten. Dock gäller detta inte varor som, efter överenskommelse med köparen, eller efter sedvana, handlas till dagspriser vilket kommer framgå av offerten. Offertpriset är i Svenska Kronor exkl. moms om ej annan överenskommelse finns. Skriftlig accept från köparen måste vara Företaget till handa innan tidsfristen. Annars upphör offerten. 

4. Köpare i mellanled

Upptill köparens accept har mottagits har Företaget rätt att ingå avtal med tredje part angående aktuella offerten med följden att offerten upphör. 

5. Leverans

Leverans sker enligt EXW och INCOTERMS 2020, såvida inget annat har avtalats mellan parterna. Köpare tar över risken för varan när denna har ställts till förfogande för köpare på Företagets affärsplats. Om ett skriftligt avtal har ingåtts om att varan ska skickas, skickas denna för köparens risk och på köparens bekostnad. Det angivna priset för varan har fastställts enligt EXW och INCOTERMS 2020.

6. Leveranstid

Såvida det inför köparen har angetts en leveranstid är denna bestämd efter bästa uppskattningen enligt de förhållanden som fanns vid offertens inlämning eller avtalets ingående. Såvida Företaget skulle komma i en situation, som omfattas av punkt 10, eller på annat sätt ville få problem med att leverera till tiden pga. bristande leveranser från leverantörer, eller kraschar av driftsmedel hos Företaget, skjuts leveranstiden upp med den tiden som hindret varar. Om sådana hinder uppstår ska Företaget snarast möjligt meddela köparen. Om hindret har varit längre än 30 dagar har båda parter rätt att annullera avtalet utan att kunna ställa krav mot varandra i detta hänseende. Om en försening har andra orsaker än det tidigare nämnda, kan köparen häva avtalet, såvitt förseningen är i huvudsak identisk med gällande lagliga regler. Köparen måste dock innan ge en anmodan till Företaget om detta med en, efter omständigheterna, rimlig tidsfrist att försöka leverera igen. Köparen är skyldig att ta hand om en del av leveransen och betala proportionellt i överensstämmelse härmed.  

7. Äganderättsförbehåll 

Det sålda förblir Företagets egendom tills betalningen har erlagts till fullo i den utsträckningen ett sådant äganderättsförbehåll är giltigt efter de regler som gäller. 

 8. Betalning

Betalning ska göras kontant vid leverans om inget annat har avtalats eller framgår av fakturan. Såvida Företaget har utarbetat offerter, är det priserna i offerten som gäller. För övrigt säljs de på datum för orderbekräftelsen, till gällande list- och katalogpriser, jämför dock nedan. Alla priser anges i danska kronor exkl. moms, samt andra skatter och avgifter. Köparen är skyldig att acceptera ändringar i priser som följd av ändringar av växelkurser, tull, skatter, avgifter, fraktkostnader, m.m. för den avtalade leveransen. Alla priser är utan tillägg för transport då offerter avges enligt FCA. Företaget är skyldig att räkna med en ränta på 1 % per månad från förfallodagen. Vid missade hämtningar kan Företaget förvara varan på köparens bekostnad och risk i en, efter omständigheterna, rimlig period. 

9. Brister och reklamation

Köpare måste direkt vid leveransen göra en undersökning av det köpta. Om köpare åberopar en brist måste köpare direkt meddela Företaget skriftligt om detta och vad bristerna består av. Såvida köpare har upptäckt, eller borde ha upptäckt brister och inte reklamerar som angivits, kan köpare inte överklaga detta senare. Efter Företagets val kommer eventuella brister på det sålda att fixas eller det sålda kommer att bytas ut. Om inte åtgärder kommer inom rimlig tid kan köpare, enligt vanliga regler, häva avtalet, kräva prisavdrag eller kräva kompensation. Förändring eller ingrepp av det sålda, utan Företagets skriftliga samtycke, befriar företaget från alla skyldigheter. Såvida köpare har reklamerat och det visar sig att det inte finns några brister har företaget rätt till ersättning för det arbete och de kostnader som reklamationen har vållat Företaget. Köpare kan inte kräva ersättning för indirekta förluster - t.ex. driftförlust eller andra följdskador. Följdskador är därför ovidkommande för Företaget, trots de för övrigt ansvarar härför. 

10. Force Majeure

Följande omständigheter medför ansvarsfrihet för Företaget såvida de hindrar avtalets uppfyllelse eller gör uppfyllelsen orimligt betungande: Arbetskonflikt och envar annan omständighet som parterna inte kan kontrollera som t.ex. brand, krig, valutarestriktioner, oroligheter, brist på transportmedel, vanlig varuknapphet samt brister vid eller förseningar av leveranser från underleverantörer på grund av några av de ovannämnda omständigheterna. 

 

11. Återsändning

Det sålda tas bara retur enligt föregående skriftliga avtal. Felhanterade varor krediteras 100 % vid återsändning. Andra varor, som efter överenskommelse returneras, krediteras med avdrag på 15 % i likhet med att köpare täcker fraktkostnaderna. Specialtillverkade varor kan som regel inte returneras. 

12. Produktansvar

Företaget är bara ansvarig enligt lagen om produktansvar för personskada och skada på saker, som i form av sin art vanligtvis är beräknat till icke-yrkesmässig användning enligt lagens vanliga bestämmelser, om det bevisas att skadan orsakats av fel eller försummelser från Företagets sida eller andra som Företaget har ansvaret för. Företaget är alltså inte ansvarig för skada som härrör från produkter, som är tillverkade av köpare eller som härrör från en del av produkten som har tillverkats av köpare. Företaget är inte ansvarig för driftförlust, förlorad arbetsförtjänst eller annan indirekt förlust. Dessa begränsningar gäller dock inte om Företaget gör sig skyldig till grov vårdslöshet. I den mån Företaget skulle bli pålagt produktansvar gentemot en tredje part, är köpare skyldig att hålla Företaget ansvarsfri i den utsträckningen att Företagets ansvar är begränsat i det föregående. Om tredje part inkommer med krav gentemot en av parterna angående ersättningsansvar enligt denna punkt, ska denna part direkt underrätta den andra kring detta. 

13. Tvister och behörig domstol

Eventuella tvister där en lösning om överenskommelse inte kan nås, måste avgöras vid Sjö- och Handelsdomstolen som den avtalade domstols behörighet. Detta rättsförhållande omfattas av lagen som också används på frågor om det formella tillvägagångssättet vid t.ex. varans undersökning, eventuella tidsfrister för undersökningen, meddelande och vilka åtgärder som ska användas om varan avvisas. Reglerna i den internationella köpslagen (Convention on Contracts for the International Sales of Goods) ska inte användas på rättsförhållandet. 

14. Dokumentation

I samband med lanseringen av den svenska versionen av hemsidan, kommer vi precisera att det handlas med en DANSK hemsida, samt att dokumentation m.m. medföljer på danska. (Bruksanvisningar)

 


Uthyrningsvillkor

Nedan hittar du våra uthyrningsvillkor som används när inget annat har avtalats.

1. Uthyrningsvillkorna

Dessa uthyrningsvillkor gäller för alla avtalen angående uthyrning av lyftverktyg. Avvikelser från uthyrningsvillkorna gäller bara om de har avtalats skriftligt mellan parterna. 

 

2. Offerter, priser och betalningsvillkor 

Uthyrningspriser framgår av uthyrningsprislisterna som gäller när som helst. Priserna är Svenska kronor exkl. moms. För varje offert, beräkning eller prisuppgift, som ges av Fyns Kran Udstyr A/S, gäller för närvarande "Uthyrningsvillkor för lyftverktyg". För redan bekräftad order görs det reservationer för prisförhöjningar som följd av myndighetsingrepp eller officiella pålagor. Hyra faktureras vid leverans av det hyrda och vid längre hyreskontrakt även månadsvis i efterskott. Betalningsvillkoren är faktureringsdagen plus 14 dagar. Vid betalning senare än sista betalningsdagen påförs en räntesats på 1% per påbörjad månad. 

3. Avhämtning och återlämning av hyrd utrustning

Kunden är ansvarig och betalar för både avhämtning av det hyrda hos Fyns Kran Udstyr A/S och för återlämningen på ett av Fyns Kran Udstyr A/S' lager. Eventuell deposition måste betalas innan avhämtning. 

4. Uthyrningsperioden

Uthyrningsperioden börjar på den överenskomna tidpunkten, dock senast på den tidpunkten där kunden hämtar det hyrda och slutar när det hyrda igen återlämnas på ett av Fyns Kran Udstyr A/S' lager. Minsta uthyrningsperioden är 3 dagar från avhämtning. Hyran beräknas per påbörjad dag oavsett om de hyrda objekten återlämnas innan den (senaste) påbörjade dagen. 

5. Betalning av hyra vid förlust

Vid förlust fortsätter betalningen av hyran tills det hyrda igen har anskaffats och har återlämnats på ett av Fyn Kran Udstyr A/S' lager eller till det datum där ett skadeståndsbelopp skriftligt har avtalats. 

6. Köp av hyrd utrustning

Det görs inget avdrag från hyran vid eventuella önskemål om köp av det hyrda. Oavsett utrustningens ålder och tillstånd avräknas priset som det vore det ny utrustning. 

7. Hyresgästens undersökningsskyldighet 

Det hyrda levereras av Fyns Kran Udstyr A/S i driftklart och lagligt tillstånd - inklusive bruksanvisning och eventuella certifikat. Hyresgästen åtar sig att omedelbart efter mottagandet att undersöka det hyrda så det inte leder till invändningar. 

8. Användning av det hyrda

Det hyrda får bara användas till de föremål och den belastning som framgår av orderbekräftelsen/bruksanvisningen. Hyresgästen får inte ändra på det hyrda, däribland ta bort eller flytta fästanordningar m.m. Hyresgästen är skyldig att säkra och se till att det hyrda används enligt kraven och lagstiftningen, att göra anmälan till myndigheterna och tillsyn och att skaffa alla nödvändiga tillstånd. Man får inte hyra ut, låna ut eller överföra till tredje part utan skriftligt godkännande från Fyns Kran Udstyr A/S. Det hyrda får inte utan skriftligt avtal med Fyns Kran Udstyr A/S föras ut från Danmark. 

9.  Underhåll och reparationer

Hyresgästen är i uthyrningsperioden skyldig att göra driftsmässiga underhåll av det hyrda. Reparation av det hyrda får bara göras av Fyns Kran Udstyr A/S eller en reparatör som företaget har utsett och bara enligt tidigare överenskommelser. Hyresgästen är skyldig att leverera det hyrda i samma tillstånd (inklusive rengöring) som vid mottagningen förutom normalt slitage. Eventuell efterföljande rengöring, reparation samt kostnader för den arbetade tiden sker på hyresgästens bekostnad. 

10. Ansvar

Hyresgästen är ansvarig för förlust eller skada på den hyrda utrustningen samt för brott mot bestämmelserna i de föreliggande uthyrningsvillkoren. Hyresgästen har ansvaret för skador och förlust som antingen hyresgästen, Fyns Kran Udstyr A/S eller tredje part har förorsakat och som inte har uppstått pga. fel eller brister från Fyn Kran Udstyr A/S' sida. Fyns Kran Udstyr A/S kan under inga omständigheter göras skadeståndsansvarig för driftförlust av något slag, vinstförlust, annan indirekt förlust eller följdskador, oavsett om sådana förluster/skador skulle kunna hänföras till det hyrda. Såvida Fyns Kran Udstyr A/S skulle hållas ansvariga gentemot tredje part, är hyresgästen skyldig att hålla Fyns Kran Udstyr A/S fri från allt ansvar, som går över det som hyresgästen, enligt de föreliggande uthyrningsvillkoren, skulle kunna göra gällande mot Fyns Kran Udstyr A/S. 

11. Försening

Fyns Kran Udstyr A/S strävar efter att uppfylla alla avtalade leveranstider. Fyns Kran Udstyr A/S kan emellertid endast hållas ansvariga förseningar på mer än 7 dagar. Fyns Kran Udstyr A/S kan under inga omständigheter göras skadeståndsansvarig för drifts förlust av något slag, vinstförlust, annan indirekt förlust, följdskador eller förlust förorsakat av tredje part, däribland underleverantörers skador.

12. Ägarskap 

Den hyrda utrustningen vill alltid förbliva Fyns Kran Udstyr A/S egendom (eller det företag som Fyns Kran Udstyr A/S representerar). Hyresgäst får under inga omständigheter ta bort märken eller liknande, som anger ägarskapet. 

13. Tvister och Behörig domstol

Eventuella tvister där en lösning om överenskommelse inte kan uppnås ska avgöras av domstolen med Fyns Kran Udstyr A/S' residens som behörig domstol. Detta rättsförhållande omfattas av den danska lagen. Den internationella köpslagen (Convention on Contracts for the international Sales of Goods) ska dock inte gälla för rättsförhållandet. 


Etiska riktlinjer

Nedan kan du läsa om våra etiska riktlinjer. 

Ett företag med ansvar... 

Vi vill följa landets gällande regler och lagar oavsett var vi gör affärer. 

Våra etiska riktlinjer speglar företagets värderingar. 

Fyns Kran Udstyr A/S är ett socialt ansvarsfullt företag och vi har respekt för alla medarbetare och deras kompetenser - både professionella och mänskliga. En bra arbetsmiljö och bra faciliteter för de anställda har hög prioritet. 

Företaget vill respektera kontraktbestämmelser om konfidentiellt gentemot klienterna och därför får förtrolig information - kunskap och data angående Fyns Kran Udstyr A/S och anknutna kunder eller affärer - inte vidarebefordras utan tillstånd. 

Vi har ett starkt fokus på kundnöjdhet och därför vill vi bara påta oss uppdrag eller projekt, när den nödvändiga kapaciteten till att utföra uppdraget är tillgänglig - oavsett om det sker ensam eller med andra. 

Vi eftersträvar att man inte använder material från konfliktdrabbade områden i våra produkter. 

Vi förväntar att våra anställda beter sig på ett sådant sätt att företagets omdöme bibehålls och att de visar skyldighet överfor de viktiga värdena i företaget. 

Det förväntas också att de anställda efterlever de etablerade politiker och procedurer - däribland våra etiska riktlinjer om de mänskliga rättigheterna. Vi lyder alla lagar och regler inom detta område, vi är emot alla former av barnarbete och vi deltar inte i eller hanterar några former av barnarbete. Vi vill inte delta i eller dra nytta av några former av tvångsarbete - däribland       tvångsarbete, ofrivillig arbetskraft, slaveri eller illegalt arbete. Alla former av modernt slaveri är oacceptabla för Fyns Kran Udstyr A/S.

Om leverantörer, kunder eller andra samarbetsparter avviker markant från företagets värde och inte kan/vill korrigera dessa fall känner vi ett stort ansvar för att tänka igenom dessa relationer. 

 

 

Sekretesspolicy

Personuppgifter är information som kan hänföras till dig. När du använder wedolifting.se samlar vi in och behandlar information om dig. Det sker exempelvis genom allmän åtkomst till hemsidan samt om du till exempel prenumererar på nyhetsbrevet, begär inloggning eller i övrigt använder våra tjänster som tillhandahålls via hemsidan, bland annat möjlighet till köp online och åtkomst till vårt certifikatsystem EasyCert.

Vi samlar normalt in och behandlar följande information om dig: Vi tilldelar dig ett unikt ID samt samlar in teknisk information om den enhet du använder under ditt besök eller vid användning av våra tjänster. Vi sparar ditt IP-nummer (adress på internet), den plats du befinner dig på (geografiskt) samt de sidor du besöker (dina intressen). Samtidigt behandlas: Ditt namn, eventuellt din titel, din företagsanknytning, ditt telefonnummer, din e-postadress och oftast företagsadresser relaterade till dig. Detta dock normalt endast i samband med skapande av inloggning till wedolifting.se eller vid köp av våra produkter eller tjänster.

Din information används endast för det syfte den är insamlad för, därefter raderas den när syftet är uppfyllt eller när den inte längre är relevant för syftet.

Vårt syfte med din information

Informationen används för att identifiera dig. Så att vi kan visa dig de annonser som mest sannolikt är relevanta för dig, samt för att kunna leverera de tjänster du efterfrågar, såsom att skicka ett nyhetsbrev eller leverera en order. Därutöver använder vi informationen för att optimera wedolifting.se samt våra övriga plattformar. Perioden för förvaring av dina uppgifter är beroende av informationen och bakgrunden för vår förvaring. Vi kan därför inte lämna en tidsram för när informationen raderas.

Vidarebefordran av din information

Dina data om användning av wedolifting.se, de annonser du tar emot och eventuellt klickar på, din geografiska plats med mera skickas, när vi känner till dem, vidare till tredje parter. Du kan se vilka tredje parter det gäller när du tar ställning i bannern om cookies vid ditt första besök på wedolifting.se. Denna information används primärt för målinriktning av annonsering samt till statistik och preferenser.

Utöver detta använder vi också en lång rad tredje parter för att förvara och behandla data. De behandlar uteslutande information på våra vägnar och får inte använda den för egna syften.

 

 


keyboard_arrow_up